Naše společnost se stala čestným členem platformy „Voda v Ústeckém kraji”

HSR ÚK se stala koordinátorem nově vznikající platformy „Voda v Ústeckém kraji”. Ta má za cíl definovat příležitosti a rizika Ústeckého kraje v oblasti vod a formulovat potřeby kraje v tomto kontextu. Členy platformy jsou vedle zástupců kraje a měst, také odborníci z vysokých škol, výzkumných organizací, průmyslových podniků, i z řad zemědělců a vodohospodářů.

Vznik tematické platformy iniciovalo několik odborných a podnikatelských subjektů, které vyjádřily potřebu koordinovat některé činnosti v oblasti využití potenciálu vody v kraji. „V době, kdy vznikají strategické dokumenty k budoucnosti našeho kraje, musíme umět formulovat, co náš kraj potřebuje. A právě ve vodě je tu obrovský potenciál. Vznikají velké hydrické rekultivace, řeší se situace na Labi i v Krušných horách, fungují zde velké průmyslové podniky, jejichž procesy jsou na vodě závislé, rozvíjí se zemědělství. Vedle toho zde máme vysoké školy, které se angažují v oblasti výzkumu. Shromáždit odborníky, kteří mají k tématu voda co říci, vidím jako krok správným směrem,” říká předsedkyně HSR ÚK Gabriela Nekolová, která setkání platformy moderovala.

V rámci jednání účastníci diskutovali především okruhy témat, kterými by se platforma měla zabývat. Jako nosná určili diskutující především témata týkající se vzdělávání, výzkumu a vývoje, rekultivací a revitalizací, průmyslu a energetiky, lesního hospodářství, zemědělství a vody v krajině nebo dopravy. Na pořadu byla také formalizace platformy, návrh úvodního memoranda i nejbližšího plánu činnosti. Další setkání je naplánováno na přelom srpna a září.