Národní listy 2. 8. 1936
Jindřich REICH

Každá voda není minerální voda.

O náhražkách minerálních vod a solí.

Žijeme v období náhražek a různých úsporných opatření. Každou chvíli čteme v novinách nejrůznější zprávy, prozrazující, co a z čeho se v cizině nahrazuje. Stejně jako v cizině i u nás jsou vyráběny různé náhražky a to ponejvíce na zboží dosud z ciziny dovážené, což nutno z důvodů národohospodářských jenom vítati.

Zcela jinak je tomu však s výrobou náhražek a produktů, které se k nám nikdy ve velkém měřítku nedovážely, ale naopak se od nás ve velkých množstvích vyvážely. Jako na příklad u minerálních vod, jichž náhražky se v posledních letech v naší republice hojné vyrábí. S touto výrobou nelze však naprosto souhlasit, neboť naše národohospodářské zájmy jenom poškozuje. Dnes chci se jen stručně zmínit o náhražkách minerálních vod a zřídelních solí, jakož i o tom, jakým způsobem jsou do obchodu uváděny.

Nejprve se zmíním o takzvaných stolních vodách u nás po továrnicku vyráběných jako náhrada za přírodní minerální vody. Tyto náhražky jsou vyráběny ve stále zvětšujícím se měřítku, a na otázku, proč se vlastně vyrábějí, bylo by asi těžko odpověděti, neboť o jejich nutnosti jako náhražky za přírodní a léčivé minerálky není u nás ani řeči. A to z těch důvodů, že je v naší republice naprostý přebytek ryze přírodních minerálních zřídel. Rovněž se ale nevyrábějí ani vzhledem k ceně, neboť v dnešní době jsou již mnohé ryze přírodní minerální vody prodávány za tutéž cenu jako stolní vody umělé.

Vzestup výroby těchto vod dlužno tedy připočísti jedině neinformovanosti zákazníků, kteří se ve většině případů domnívají, že v lahvích, ve kterých jsou odjakživa dodávány minerální vody přírodní, nemohou být žádné jiné, než zase takové podávány.

Kromě toho se však dosti často stává, že jakost minerálek jest zákazníky posuzována ne podle léčivých účinků, chuti dotyčné minerálky anebo jejich chemického složení, nýbrž čistě podle toho, jak voda perlí. Neinformovaní konsumenti jsou toho mínění, že čím více voda perlí, tím jest i kvalitnější, což však jest naprosto mylný názor, neboť množství perliček lze u umělých náhražek libovolně určovat a to tím jednoduchým způsobem, že se voda smísí prostě s větším množstvím kyseliny uhličité umělé.

Jinak jest tomu však u minerálních vod přírodních, kde nelze podobnou manipulaci prováděti, neboť tyto vody obsahuji kyselinu uhličitou přírodní. Rozdíl mezi těmito dvěma kyselinami jest ten, že prvá, umělá, jest pod tlakem do vody vtlačována, což má za následek, že při otevření láhve rychle vyprchá. Zato ale ryze přírodní minerální vody obsahují kyselinu uhličitou přírodní vázanku, což znamená, že část kyseliny uhličité je vázána některými minerálními látkami ve formě dvojuhličitanů. Vyprchává pozvolnějl a po dlouhé době při otevřené láhvi můžeme stále stopy její ve vodě pozorovati.

Stejné je tomu i v našem žaludku. Uvolňuje-li se kyselina příliš rychle od vody, jest nebezpečí, že radikální proces může způsobiti snížení, zvýšení anebo rozšíření žaludku. U přírodních minerálních vod jest podobné nebezpečí vyloučeno, neboť tyto vody obsahují kyselinu uhličitou a eventuelně nestravitelných zbytků v našem žaludku, pouze zvolna odděluje a právě svým znenáhlým postupem působí velice dobře na trávení potravy a eventuálně nestravitelných zbytků v našem žaludku.

Mnohým z vás se jistě přihodilo, že po napiti té či oné minerálky jste pocítili hlad, který je právě následkem zažití přírodní minerálky a tím i spojeného dobrého trávení. Přesto však nechci tvrdit, že by minerálky, třeba se značným obsa hem kyseliny uhličité přírodní, nebyly vhodným lékem pro tu neb onu nemoc. To přenechávám lékařům a doporučuji ještě jedenkráte, aby minerálka nebyla posuzována podle toho, jak perlí, ale jak ji lékař pro tu či onu chorobu doporučí.

Další minerálky, které zasluhují rovněž upozornění, jsou takzvané vody radioaktivní. V poslední dobé rozmohl se totiž velký nešvar, že, jakmile obsahuje některá voda jen nepatrná množství macheových jednotek, již se na letácích, etiketách a prospektech použivá s nápadným grafickým vyznačením název, že voda jest vysoce radioaktivní. Jak to však ve skutečnosti vypadá, můžeme si nejlépe učiniti představu, porovnáme-li jejich radioaktivitu s vodou opravdu radioaktivní, na př. s vodou jáchymovskou.

Veškeré tyto vody, ačkoliv jejich radioaktivita pro tak nepatrné množství nemůže mít při léčení vůbec žádný vliv, obsahují 40 macheových Jednotek, což by byla jisté slušná cifra, čítala-li by se stupnice macheových jednotek tak, jak se mnozí neinformovaní zákazníci myslné domnívají, od jedné do sta.

Abychom tedy mohli radioaktivitu těchto vod náležité porovnati, dlužno uvésti obsah vody Jáchymovské, která obsahuje 600 macheových jednotek. Tato radioaktivita má však význam pouze při použití vody u zřídla, nikoliv u vody zasílané, protože ve 3—4 dnech radioaktivita z vody vyprchá.

Stejně jako existuji náhražky přírodních, minerálek, tak se také nahrazují přírodní léčivé soli. Jaký jest rozdíl mezi pravými minerálnfmi solemi a umělými, o tom nás nejlépe mohou přesvědčiti posudky světoznámých odborníků, kteří tvrdí, že přírodní sůl je nenapodobitelná a nelze ji žádnými umělými solemi nahraditi.