Pravidla Facebook soutěže „Vyhraj vstupenky na hokej!“

(dále jen jako „Pravidla“)

1.SOUTĚŽ

Tato Pravidla obsahují úplná pravidla a soutěžní podmínky soutěže s názvem „Vyhraj vstupenky na hokej!“ na facebookovém profilu BHMW a.s. Ředitelství zřídel (dále jen jako „Soutěž“).

2. POŘADATEL SOUTĚŽE

Soutěž organizuje a pořádá společnost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s., IČO 257 78 188, sídlem Anglická 271/47, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, korespondenční adresa: Kyselská 122, Bílina, PSČ 418 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1938 (dále jen jako „Pořadatel“).

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 (dále jen jako „Soutěžní období“).

4. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na stránce Pořadatele umístěné na sociální síti Facebook na adrese www.facebook.com/headdrinks.

5. PRAVIDLA

Pravidla jsou zveřejněna na webové stránce Pořadatele na adrese www.bhmw.cz a na Facebookové stránce Pořadatele na adrese
www.facebook.com/headdrinks. Jestliže je v rámci propagačních materiálů či jinde zveřejněna zkrácená verze těchto Pravidel, příp. podmínky Soutěže, nejedná se o úplné znění Pravidel, nýbrž pouze o jejich výňatek. Pořadatel neodpovídá za úplnost Pravidel zveřejněných jinde než na webových stránkách uvedených v tomto článku.

6. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s místem trvalého pobytu na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená Pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“).
Každý Soutěžící se může zúčastnit Soutěže pouze jednou (1). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook a to zejména
pravidla uvedená na adrese www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Účast v Soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu Pořadatele.

Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky Soutěže nebo nerespektuje Pravidla nebo jedná v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, je oprávněn jej z dalšího průběhu Soutěže bez dalšího vyloučit. Proti vyloučení ze Soutěže Pořadatelem z jakéhokoliv důvodu uvedeného v tomto článku nebo jiného oprávněného důvodu se není možné jakkoliv odvolat a je konečné.
Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v Soutěži.

7. MECHANIKA SOUTĚŽE

V rámci Soutěžního období budou Pořadatelem na předmětné zdi Facebooku zveřejněny soutěžní otázky (dále jen „Soutěžní
příspěvek“).
Soutěžní příspěvek je označen nápisem “Soutěž”. Své odpovědi Soutěžící zapisují do komentářů pod příslušný Soutěžní příspěvek. Soutěžícím se může stát každý, kdo akceptuje Pravidla, splní podmínky Soutěže a svou odpověď napíše pod svým profilem pod Soutěžní příspěvek v Soutěžním období. Účastí v Soutěži Soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly, zavazuje se je dodržovat a potvrzuje, že souhlasí s tím, aby Pořadatel užil
informace, které má Soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení a e-mail, na který ho v případě výhry v Soutěži může Pořadatel kontaktovat. Každý Soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu, tj. že daný profil náleží Soutěžícímu a nebyl vytvořen zejména pro účast v soutěžích.

8. VÝHERCI

Dva výherci budou v každém kole náhodně vybráni Pořadatelem ze Soutěžících, kteří správně odpoví na Soutěžní příspěvek během
Soutěžního období, který bude zveřejněn s každým Pořadatelem zveřejněným Soutěžním příspěvkem.

V případě, že nikdo ze Soutěžících neodpoví správně v Časovém limitu Soutěže, nebude cena udělena.

9. VÝHRA


Výhru v Soutěži stanovuje Pořadatel. Neurčí-li Pořadatel jinak, jsou výhrou dva kusy vstupenek na hokejový zápas celku HC Sparta Praha pro každého výherce.

10. OZNÁMENÍ VÝHERCE

Výherce bude po skončení Soutěžního období zveřejněn Pořadatelem na webové stránce Pořadatele na Facebooku maximálně v rozsahu název facebookového profilu Soutěžícího a příp. jeho jméno nebo příjmení. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím soukromé zprávy zaslané Pořadatelem na Soutěžícím poskytnutou e-mailovou adresu. V soukromé zprávě Pořadatele Soutěžícímu o příslušné výhře zašle
Pořadatel výherci zároveň přesné informace týkající se možnosti vyzvednutí si výhry. Výhra bude výherci zaslána poštou na jméno výherce na adresu sdělenou výherce bezodkladně sdělení této adresy výhercem. Výhra Soutěžícího, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Pořadatele nebude možno výherci předat ve výše uvedené lhůtě, propadá bez dalšího ve prospěch Pořadatele a Pořadatel může s touto výhrou naložit dle vlastního uvážení. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

11. OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle platné právní úpravy, zejména Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní
údaje“), a to pro účely realizace Soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob, zejm. smluvních partnerů Pořadatele, v souladu s GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Neposkytne-li Soutěžící Osobní údaje, nelze jej do Soutěže zařadit.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat, a to vyplněním příslušného formuláře na Facebookových stránkách Pořadatele nebo odesláním emailu s odvoláním souhlasu se zpracováním Osobních údajů na e-mailovou adresu nebo zasláním odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů v písemné podobě na korespondenční adresu Pořadatele. Odvolání souhlasu je
účinné okamžikem jeho prokazatelného doručení Pořadateli. Pokud je však souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se po Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici.

Soutěžící má v souladu s právní úpravou na ochranu osobních údaj, zejm. GDPR zejména tato práva:

  • právo na informace o zpracování Osobních údajů,

  • právo na vysvětlení důvodu zpracování Osobních údajů,

  • právo na opravu, doplnění a změnu Osobních údajů,

  • právo na omezení zpracování Osobních údajů,

  • právo na výmaz Osobních údajů,

  • právo vznést stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že se Soutěžící stane výhercem, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu na Facebookových stránkách Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele, a to po dobu dvou (2) měsíců od ukončení Soutěže.

Pořadatel je oprávněn uchovávat statistická a analytická data, která byla
sestavena průběžně na základě Osobních údajů, pod podmínkou, že Soutěžícího osobně neidentifikují.

Další informace o ochraně Osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele https://www.bhmw.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Tato Pravidla, jakož i ostatní vztahy mezi Pořadatelem a Soutěžícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání či Soutěž kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů a bez poskytnutí náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Pořadatele www.facebook.com/headdrinks.

Pořadatel má právo ve sporných případech v rámci Soutěže rozhodovat s konečnou platností a výlučně dle vlastního uvážení. Pořadatel Soutěže není odpovědný za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži, a to zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook. Pořadatel neodpovídá za žádné škody nebo jiné újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí
v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob,
kterého se Soutěžící účastí v Soutěži dopustí. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Přihlášením se
do Soutěže dle Pravidel projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu dvou (2) let od skončení
Soutěže uveřejňovat vložené soutěžní příspěvky a jména a příjmení Soutěžících ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele.

Soutěžící bere svou účastí v Soutěži na vědomí, že odesláním odpovědi na Soutěžní příspěvek poskytuje informace Pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace mohou být Pořadatelem použity pouze v souladu s těmito Pravidly.

13. SOULAD S PRAVIDLY FACEBOOK

Účast v Soutěži není podmíněna sdílením na profil Pořadatele nebo jeho přátel na Facebooku.

Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována či spravována společností Facebook ani s ní není nijak spojena.

V Bílině dne 25. října 2019