Projekt: Nová Kyselka pro Bílinu 21. století


Projekt „Nová Kyselka pro Bílinu 21. století“ (zkráceně Kyselka21) pojednává o rekonstrukci a obnovení plného života lázeňského, rekreačního a kulturního areálu Kyselka v Bílině tak, aby plně sloužil občanům města, rozvoji mládeže, podnikání a turismu. Tedy aktivit, které přinesou prospěch všem.

Základní myšlenky projektu

 1. Jediné co je z Bíliny atraktivní pro svět jsou léčivé minerální vody. Je to tedy to jediné, co může městu přinést světovou slávu.
 2. Plně pokračovat v linii budování komplexu a zcela navázat na původní koncept lázeňské lokality. Úplné zachování kontinuity rozvoje započaté před sto lety Lobkowickým dvorním stavitelem Sáblíkem.
 3. Plně zachovat celý komplex ve vlastnictví města Bílina tak, aby mohl sloužit obyvatelům, nikoliv jen soukromým vlastníkům podnikajícím na území města. Tedy žádná soukromá sanatoria nebo uzavřené provozovny.
 4. Vytvořit lázeňský komplex, který by oslovil každou kategorii návštěvníků takovým způsobem, aby zde každý nacházel vyžití minimálně na celé odpoledne. Návrhy urbanistického řešení budou provádět lidé s dokonalou znalostí místních poměrů, ducha místa, stylu a místních zajímavostí. Nepřirozené a necitlivé vlivy jsou nepřípustné. Celé místo musí mít vlastní identitu, neboť léčivé přírodní zdroje přímo pocit tajemné zvlášnosti a jedinečnosti vytváří.
 5. Naprosté zachování veškerého kouzla secesních lázeňských budov, doplněných o nové objekty „Nový templ pramenů“, „Nové Zátiší pramenů“, „Umělý termální bazén“, které hrdou a moderní architekturou elegantně doplní komplex o vklad 21. století.

 

Jednotlivé dílčí vize jsou prezentovány zde.

Rámcový plán projektu Kyselka 21

„Co myslíte, obešel se před sto lety luxusní restaurant kdekoliv v Evropě bez Bílinské kyselky?“

Areál Bílinská kyselka je historicky vysoce hodnotná lázeňská lokalita pro celou českou zemi. Za jejím vznikem stojí využívání světoznámých léčivých minerálních vod Bílinská kyselka a Zaječická hořká voda, jejichž patronem byl po staletí rod Lobkowiczů. (BILINER SAUERBRUNN, SAIDSCHITZER BITTER WASSER) V průběhu historie byly tyto vody natolik ve světě ceněny, že na přelomu 19. a 20. století kulminovala sláva města Bíliny.

Město Bílina se díky světovému věhlasu svých minerálních vod mohlo pyšnit mnohými vymoženostmi moderního, dobře udržovaného a čistého lázeňského města a psalo se o něm ve všech světových encyklopediích a slovnících. Místní produkty daly název několika celosvětově užívaným prostředkům. (Sedlecká sůl, SEIDLITZ POWDERS)  Bílinské vody se proto staly předmětem padělání a napodobování. Bílina byla v soudobé literatuře nazývána „německé Vichy“ díky téměř identickému složení Vichyské termální vody a Bílinské kyselky. Bílinská kyselka ale byla a stále je díky své přirozené perlivosti (což umožnuje nízká teplota pramene) chutnější pro pití jako osvěžucí perlivý nápoj.

„Položme si otázku: Proč by nemohlo být slovo Bílina stejně zvučné jako VICHY nebo San Pellegrino? Nabízí se odpověď: Stačí jen chtít, uvědomit si historické souvislosti a začít s rozvojem.“

BILINER SAUERBRUNN Franz Skopalik 189

Společným plánem aktivity Kyselka21 je navrátit městu Bílina všechny tyto hodnoty, využít historické bohatství, již existující areál, stále existující zboží o které je zájem (a skrze jehož balení je možné rozesílat do světa potřebná sdělení), a učinit tak město atraktivnější jak pro jeho obyvatele tak pro turisty.

Zvýšený zájem o areál tak přinese městu Bílina více pracovních míst a podnikatelských příležitostí. Důležitým faktorem pro úspěch projektu je zachování historické kontinuity místa. Místo musí být provozováno stejným způsobem a pod stejným jménem jako v historii, jinak by bylo možné na nic navázat a bude se muset vše budovat od nuly. Základní myšlenkou projektu Kyselka 21 je pokračování rozvoje areálu podle myšlenek a konceptů Lobkovických knížat, které však nebyly realizovány díky převratným událostem 20. století.

ZÁKLADNÍ FAKTA, KTERÁ UMOŽNUJÍ PROVEDITELNOST PROJEKTU

 1. HISTORIE TO DOKAZUJE
  Význam Bílinských minerálních vod je historicky prokazatelně srovnatelný se zdroji Vichy, San Pelegrino, Selters, a v mnoha ohledech je předčí. Léčivá voda NENÍ srovnatelná s vyrobeným produktem. Například dobré pivo se dá vařit na různých místech, dobré víno také může zrát na více místech, o složitějších produktech ani nemluvě. Léčivé vody jsou ale nepřenositelné, nedílně patří tam, kde pramení. Jeden léčivý přírodní zdroj už nemůže být nikde jinde. Když má město významné přírodní zdroje které proráží na světové mapě svou hodnotou a vyjímečností, má v rukou nepřekonatelnou a nepřenostitelnou devizu. Je tedy reálné uvažovat o znovuobnovení jména města Bíliny na tuto úroveň takovým způsobem, aby jméno města mělo stejný zvuk ve světě jako výše uvedené.
 2. VŠE HODNOTNÉ STÁLE EXISTUJE
  To, co povýšilo Bílinu na světově známé lázeňské město a dostalo jí do všech významných slovníků a encyklopedií světa stále EXISTUJE a svět má o to stále velký zájem. (export vod Rusko, Čína, USA) Není to tedy žádná nostalgická vzpomínka na minulost, jako například husitská historie na kterých jiná města staví svůj turistický ruch, ale živoucí a existující zboží o které je zájem. Každá etiketa a balení tohoto zboží je letáčkem, který ve světě podává informace o městě BÍLINA, jeho společenské úrovni a kulturnosti.
 3. JE ZARUČENA MOHUTNÁ PROPAGACE POMOCÍ VÝROBKŮ STÁČÍRNY, KTERÉ PUTUJÍ NA SVĚTOVÉ TRHY
  Současný jediný správce a stáčírna minerálních vod, výhradně česká firma BHMW CZ a.s. (České léčivé minerální vody), je rozhodnuta plně podpořit všechny části projektu a poskytnout k těmto aktivitám materiály a plnou spolupráci. Tak jak budou léčivé vody prezentovány, tak bude světová veřejnost vnímat město Bílina. Nic ostatního z Bíliny není pro svět atraktivní.
 4. ARELÁL KYSELKY JE MĚSTOTVORNÝ
  Extrémní kontrast krajiny zlikvidované povrchovou hnědouhelnou těžbou s malebným areálem Kyselky způsobuje, že je tento areál pro obyvatele ještě důležitější, než kdykoliv v minulosti. Mohou zde totiž nalézt potřebný klid a harmonii přírody s výhledem nerušeným těžebními stroji na horizontu a měsíční krajinou.
 5.  

  BILINER Royal cosmetics

  NAPLNĚNÍ KAPACITY LÁZEŇSKÉHO DOMU V BÍLINĚ JE ZAJIŠTĚNÉ
  Lázeňské spojení stáčírny přírodních léčivých zdrojů a léčebných lázní Teplice má stovky let dlouhou tradici. Dnes je schopné bez problémů naplnit lázeňské kapacity Bílinských lázní. Lázeňský dům v Bílině by mohl být gastroenerologických oddělením léčebných lázní, což by bylo nejpřirozenější řešení. Mezinárodní turistický ruch, vyvolaný zájmem o zajímavé a nepřenostitelné zboží (BILINER kyselka, BILINER Cosmetics lázeňská kosmetika, Zaječická hořká voda, Sedlitz Water a odvozené produkty z minerálních solí) může dát městu Bílina do rukou možnosti řídit příliv turismu do celého regionu. Město Bílina tak může zaujmout vedoucí pozici v segmentu lázeňství a wellness ve světovém kontextu.

 6. CESTA BÍLINY K CENTRU KULTURNOSTI JE ŽÁDOUCÍ
  Jménem Bílinských léčivých vod a odvozených produktů (míněna především kosmetika) je možné komunikovat v oboru wellness, lázeňství a gastronomie, a to na celosvětové úrovni. Město Bílina tak může být dějištěm všemožných konferencí a místem podnikání v těchto oborech, což dále zvyšuje společenskou prestiž města.

 

Tiger Woods se snadno rozpoznatelnou kobaltovou láhví na světovém šampionátu 2013

MOTIVY BHMW CZ A.S. PRO PODPORU PROJEKTU KYSELKA21

„U nás se potkává historie s přítomností. Stačí jen správně následovat její slávu…“

Společnost BHMW CZ a.s. chce důstojně pokračovat v přerušených tradicích Lobkovické knížecí stáčírny a lázní. (www.muzeumbilinskekyselky.cz) Tedy období, kdy bylo postaveno vše hodnotné, co tvoří areál zajímavým a atraktivním. Dodržování tradic je klíčové pro to, aby měl projekt pozitivní vliv na rozvoj města.

Je nutné mít na paměti, že podpora projektu Kyselka 21 firmou BHMW CZ a.s. (stáčírnou léčivých vod) nezvyšuje firmě odbyt a tím pádem není určena k přímé podpoře prodeje. Společnost BHMWCZ a.s. chce péčí o své okolí zvýšit společenskou a kulturní hodnotu a význam této lokality, což jí přinese druhotné výhody na mezinárodním trhu, zvýšení společenské prestiže a kulturní hodnoty. To samozřejmě následně může ovlivnit hodnotu produktů. Prospěch z tohoto přístupu tak připadne každému zůčastněnému. Vedení firmy BHMW CZ a.s. vnímá, že ekonomicky silné a slavné město by mnohem lépe zvládalo řešení všech dalších svých problémů a úkolů.

 

Hlavičkový papír hrdě hlásá vyznamenání Bílinských léčivých vod na světových výstavách již před staletími.

Společnost BHMW CZ a.s. nabízí bílinské léčivé vody jako značku vytříbeného vkusu, hodnoty a tradice. Nové obaly z vysoce zušlechtěných materiálů jasně dokladují tuto cestu. Z tohoto důvodu se firma chce maximálně zapojit do zušlechťování areálu a vylepšování jména města jak jen to bude možné. Celá tato snaha je vtělena do projektu rekonstrukce stáčírny a původní historické výrobní budovy a přilehlého okolí. Společnost BHMW CZ a.s. chce zachovat možnost snadného a férového přístupu k léčivým vodám pro občany z našeho okolí. Nabízí se několik možných způsobů, jak toto učinit. To dává prostor k diskuzi.

PRODEJ AREÁLU EXTERNÍMU PODNIKATELSKÉMU SUBJEKTU BY PŘEDSTAVOVAL NENAHRADITELNOU ZTRÁTU PRO MĚSTO

„NEPRODÁVEJME LÁZNĚ CIZÍM PODNIKATELŮM, KDYŽ JE SAMI MŮŽEME S DOBRÝM PROJEKTEM A VIZÍ ZVELEBIT TAK, ABY TURIZMUS PŘINÁŠEL DO MĚSTA PENÍZE“

Externím podnikatelským subjetem rozumnějme subjekt, který primárně nemá společného nic s městem Bílina a s jeho historií a tradicemi, ale chce jej pouze využít pro svůj podnikatelský záměr jako výhodnou výchozí platformu. Pokud o koupi celého areálu lázní Bílinská kyselka má zájem externí subjekt, je zde zcela zjevné a vysoce pravděpodobné riziko, že tento subjekt chce areál využít pro své výdělečné aktivity. Samozřejmě bude chtít omezit výdělek kohokoliv jiného ve svůj vlastní prospěch, aby se mu tato investice navrátila.

Externí podnikatel omezí prospěch města a občanů z areálu a zasoustředí se na co největší příliv peněz, které by kryly jeho investice a přinášely zamýšlený zisk. Nelze věřit tomu, že by se jednalo o jakousi externí charitu, která má v první řadě pomoci městu Bílina a jeho obyvatelům.

Pokud by externí podnikatelský subjekt chtěl přizpůsobit lázně pod svůj nový název a své vlastní pojetí, vhodné pro jeho klienty, byl by potenciál Bílinské kyselky využit hlavně pro zisk tohoto externího podnikatelského subjektu a Bílina se svými obyvateli by získali výhodu pouze podřadnou, mohli by se bavit a nakupovat a činit zisk někomu dalšímu utrácením v jeho podnicích.

Areál může sloužit rozkvětu města pouze tedy, pokud budou zachovány, připomínány a plně dále rozvíjeny jeho staleté a slavné tradice a pokud bude nabízeno místní zboží a služby místních obyvatel. Je zapotřebí napnout síly a nenechat podnikat externí podnikatelské subjekty v místech s klíčovým významem pro jediné možné zviditelnění města Bíliny na světové mapě.

 

Logo nová Kyselka pro Bílinu 21. století

SYMBOLIKA LOGA NOVÁ KYSELKA PRO BÍLINU 21. STOLETÍ

 • Zelená v logu symbolizuje, že se jedná převážně o místo odpočinku v přírodě, v náruči zeleně
 • Modrá doplňující symbolizuje vodu, tvořící jméno a zdroj slávy areálu.
 • Silueta Bořně ve světlé modři symbolizuje uchvacující dominantu většiny panoramat pořizovaných z areálu Kyselka

Základní body KONCEPTU ROZVOJE NOVÁ KYSELKA 21

V porovnání s jinými zaběhlými lázeňskými městy má Bílina malý lázeňský areál a celkové množství atrakcí je prostorově omezené. Pro úspěch konceptu je nutné pro okolní svět tuto omezenou nabídku nabízet co nejpřístupnějším způsobem společnou prezentací tak, aby celá prezentace motivovala lidi k návštěvě Bíliny a k trávení volného času v bílinské Kyselce.

Pravidlo několika pamětihodností místa. Argument „proč tam vyrazit“

Bylo by velice vhodné dodržet pravidlo několika pamětihodností tak, aby areál kyselky vystoupil z uniformity takovým způsobem, aby každý vzpomínající byl schopen říci několik věcí, které nikde jinde k vidění nejsou. Každé místo se totiž stává pamětihodným až tehdy, pokud může nabídnout něco, čím je v běžné (často velmi krátké) konverzaci možno místo představit. Prvky, které jsou všude stejné lidé většinou nezmiňují, neboť k danému místu nedílně patří. Proto musí provozovatel každého areálu myslet na několik vyjímečností, které pak lidé budou při vyprávění zmiňovat PŘEDEVŠÍM.

Pravidlo prezentace areálu jako CELKU vhodného k navštívení

Cílem je tedy prezentovat celý areál, jeho atrakce a zajímavosti pro potencionální návštěvníky společně, kompaktně a hutně, tak aby množství argumentů pro návštěvu Bíliny bylo v této prezentaci minimálně stejně “nahuštěno”,  jako při posuzování zajímavosti jiných míst k návštěvě. Následně pak kvalitou a skutečnou zajímavostí areálu přesvědčit návštěvníky k opakovaným návštěvám.

Atrakce je nutné rozvíjet v souladu s Konceptem tak, aby oslovily co největší spektrum potencionálních návštěvníků a celé rodiny. Malou rozlohu areálu je pak snadné přetvořit v jeho VÝHODU, všechno je snadno dosažitelné pěšky i s malými dětmi ve velmi krátkém čase.


BOD 1. AREÁL MUSÍ BÝT VIDĚT

Celý koncept areálu byl původními staviteli navržen jako lesopark, tvořící místní dominantu místa, protipól majestátní Bořně, a lákající svými stavbami projíždějící k návštěvě. Jak budova lázní, tak prameny, chrámek pramenů Franz Josef, Caffé Pavillon (dnes Kafáč) , vše bylo vystavěno tak, aby lákalo oko člověka a vybízelo k návštěvám. Mohutné vlající prapory ještě umocňovaly vizuální přitažlivost místa.

Současný stav vzrostlého náletového porostu a divoce zalesněných ploch tento koncept zcela zrušil, a projíždějící dokonce ve většině případů ani neví, že okolo něčeho projeli!

Přitom okolo Bílinské kyselky musí projet každý, kdo chce projíždět krajem mezi velkými městy. Pokud by projekt konceptu uspěl a byly by rámcově dodrženy jeho klíčové body, toto by se zásadně změnilo a areál by vizuálně lákal každého projíždějícího. V noci by byla vizuální přitažlivost násobena jemnou efektovou iluminací hlavních budov, která byla u hlavní budovy stáčírny a skladů realizována koncem roku 2014. Tranzitní doprava by se z negativa částečně stala klíčovou výhodou areálu.


ARBORETISTICKÁ ÚPRAVA AREÁLU BÍLINSKÁ KYSELKA

Velmi náročným úkolem, při němž je nutná spolupráce s přírodovědeckými kruhy, je arboretistická úprava lesních porostů v areálu tak, aby bylo dosaženo nejlepšího poměru vizuální přitažlivosti, příjemnosti pobytu a zachování biologické hodnoty porostu. Arboretistická úprava musí zohledňovat následující body:

 1. Nalezení vhodného poměru úpravy parku tak, aby byly zachovány skrytá místa odpočinku a otvřené pohledy.
 2. Úprava by měla zohledňovat maximální využití slunečního světla, pomocí vhodně řešených průseků mezi stromy přivést večerní slunce na vhodná místa areálu a přidat tak několik desítek minut času než lesopark bude ve stínu.

POHLEDOVÁ PRAVIDLA, POHLEDOVÝ KODEX

Pohledový kodex je závazný kodex údržby zeleně a porostů a výšky stavěných objektů tak, aby klíčové vizuálně přitažlivé prvky byly dobře viditelné z tranzitních komunikací. Aby areál sám na sebe lákal pozornost. Přesné sektory a požadované nutné maximální výšky potencionálních vizuálních zátarasů určí bližší studie, počítačová vizualizace. Na dodržováním pohledového kodexu areálu bílinská Kyselka dohlíží město či příslušná komise Kyselka21.

Velmi dobře by se také dala pro prezentaci areálu využít případná protihluková stěna, k jejímuž vybudování by přispěly společnosti využívající železniční tranzit skrze lázeňský areál. Stěna by totiž mohla být zároveň nosičem velkých nápisů, které by POJMENOVALY AREÁL pro veškeré projížedějící. Obří označení by se tak snadno dostalo na všechny fotografie areálu a okolí, což by poskytovalo areálu dodatečnou “bezplatnou sekundární prezentaci”. Této zásady si velmi ctí například u sousedů v Německu.

Těmto společnostem by se významně zvýšila společenská prestiž a návštěvníkům areálu, sportovcům, rekreantům i obyvatelům v okolí by významné snížení hluku obříchch železničních souprav velice zpříjemnilo pobyt.


INFORMAČNÍ TABULE V PERIMETRU 10MIN. CESTY AUTEM PRO VČASNÉ OVLIVNĚNÍ PROJÍŽDEJÍCÍCH

Aby byli projíždějící včas informování, bylo by vhodné vybudovat větší reklamní poutače v dosahu 10 a 5 minut dojezdu autem při průměrných rychlostech tak, aby se posádka vozu mohla případně domluvit, že areál navštíví.


BOD 2. SPOLEČNÁ VIZUÁLNÍ PREZENTACE AREÁLU A ATRAKCÍ

Vizuálním sjednocením značení atrakcí pod vedením zkušeného designera je možné dosáhnout toho, že bude celý areál na návštěvníka působit jedinečným a specifickým kouzlem. Návštěvník bude moci všechny materiály o areálu bílinské Kyselky snadno rozlišit od jiných prospektů, což je velmi důležité. Citlivý design znamená sjednocení stylu, nikoliv monotónní stále stejné cedulky, nápisy a billboardy. Citlivý design znamená atraktivitu prezentace sjednocenou s tradicemi a specifikou místa, nikoliv samoúčelné novotvary. Areál by měl být také sjednocen jednotným značením, cedulkami, cestami, lavičkami, lampami pouličního osvětlení.


BOD 3. INTERNETOVÁ PREZENTACE, VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVY


GOOGLE MAPS 3D MODELY (bk)

S dalším rozvojem mobilních komunikací bude areál vybaven kompletním 3D modelem na Google Maps, na kterém budou vyznačeny jednotlivé atrakce.


FACEBOOK živé stránky

Celý areál bude mít živé Facebookové stránky oznamující akce a zobrazující pohledy ze živých webových kamer tak, aby se maximálně využilo šíření slávy a povědomí o areálu.


BOD 4. PEČLIVÉ NASTAVENÍ ATRAKCÍ (ZÁBAVA PRO CELOU RODINU)

Atrakce, které připadají v úvahu:

 1. lázeňská kavárna
 2. skákací hrady
 3. provazové prolézačky na stromy
 4. dráha ve stylu skluzavky či kolových bobů
 5. free grilling pro volné grilování rodin
 6. stylový restaurant, společenský klub, lázeňský restaurant
 7. venkovní permanentní stánky pro prodejce atraktivního zboží s lázeňskou a uměleckou tématikou
 8. vlastivědné muzeum
 9. lokální malý pivovar
 10. pohed do provozu stáčírny průhledným hlukotěsným oknem
 11. zahradní železnice
 12. dráhy chodníků upravené pro in-line bruslení jako uzavřené okruhy
 13. cedulky stromů informující o jejich arboretistické hodnotě
 14. zdravotní služby
 15. minilázně
 16. prodej lázeňských oplatek
 17. hřiště na jiné sporty
 18. lezecká stěna v areálu lesoparku

   

  Caffe Oktagon v prostorách stáčírny

   

  Vizualizace budoucí expozice muzea


BOD 5. PRAVIDELNÉ TÉMATICKÉ AKCE A OSLAVY

Základním bodem oživení areálu je také pořádání pravidelných akcí, zde připadá v úvahu například:

 1. Pravidelné hudební setkání vážné hudby, využívajících tradici slavných lázeňských návštěvníků
 2. Různé oslavy vztahující se k významným událostem lázní, podpořené trhy
 3. Pravidelné nostalgické festivaly v dobových kostýmech, provázené divadelními výstupy přímo v areálu. Herci by hráli známé osobnosti lázeňské historie.
 4. Pravidelné jízdy parním vlakem, přeshraniční. Pracovní název: Zpět k pramenům, ZURÜCK ZUM BILINER QUELLEN

BOD 5. ROZVOJ SPORTOVIŠŤ


PŘÍKLADY K INSPIRACI, JAK PODOBNOU PREZENTACI ZVLÁDLI JINÍ:

Odborníci z Bad Ems, jmenovitě A. Scherrer, se rozhodujícím způsobem podíleli na sanaci a záchraně pramenů bílinské Kyselky před sto lety: http://www.bad-ems.info/

VLIV PROJEKTU NA ŘEŠENÍ SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ

Současné negativní jevy Současný stav problému Vliv projektu Kyselka21 na stávající problém
Areál Kyselky je místem drobné kriminality i místem nežádoucích sociálních jevů Poměrně intenzivní dohled městské policie nezabraňuje zlodějům rozkrádat lázeňské vybavení a vše hodnotné. Málokdo se dováží vyrazit v noci na procházku do Kyselky. Areál by byl nasycen životem celý den a noc, webové kamery by umožnily policii i jednotlivým provozovatelům hlídat celý areál, který by byl tím pádem bezpečný.
Hrozí prodej areálu subjektu bez vztahu k městu Bílina a jeho historii. Městské lázně a odpočinkový areál by se neměl stát výdělečným prostředkem cizích podnikatelů. Projekt by podpořil podnikatelské příležitosti ve městě i zvýšil atraktivitu Bíliny pro turisty tak, že by prospěch ze zdejších hodnot měli zdejší obyvatelé, a nikoliv cizokrajní podnikatelé.
Mizivý význam nejvýznamější živoucí turistické atrakce města pro prosperitu a cestovní ruch ve městě. Význam areálu BK pro rozvoj turismu a obchodu ve městě Bílina je nyní pouze nahodilý. Chybí koncepce společné prezentace města, která by maximalizovala jeho dobrou pověst. Kvůli slávě městského lázeňství a léčivých vod, která by se propagací šířila, by návštěvníci pohlíželi na Bílinu nejprve z té dobré stránky, což by pozměnilo jejich chování. Investovali by zde svůj čas a peníze. Nakupovali by místní výrobky v místních obchodech.

Hrdost na naše město se odráží na tom, jak nás vidí ostatní

 

Tiger Woods se snadno rozpoznatelnou kobaltovou láhví na světovém šampionátu 2013

Je důležité nenechat se zavalit myšlenkami na to špatné a předem se vzdát. Negativní myšlení, zvláště pak když se týká vyhlídek na úspěch, vám znemožní soustředit se. Zničí všechny šance uspět, protože ani okolí, které byste mohli inspirovat svou odvahou, vám nevěří. Můj vrozený optimismus mě dovedl až sem. Pracuji na projektu nové Bílinské kyselky pro 21. století se skupinou odborníků, kteří dali Bílinským lázním své srdce. Jsou to historici, vizionáři, přírodovědci, sběratelé, projektanti, architekti, grafici, technologové všech oborů, ale také umělci a tvůrci.

Již brzy vám ukážeme i profesionální vizualizace, jak by mohla bývalá chlouba města být zase chloubou nejen města, ale celého kraje a celé naší zěmě. Jak by mohla být chloubou nás, kteří v Bílině tvoříme a pracujeme, ale také odpočíváme a užíváme si krás a hodnot, jaké nám nabízí příroda a jaké pro nás připravili generace před námi. Chceme, aby ti, co sem přicestují z dálky pocítili obdiv a úctu k tomuto místu. Tím všechno z toho, co ponese jméno Bíliny získá zvučné jméno.

https://www.facebook.com/bilinskakyselka21

Jednotlivé detailní studie jsou k dispozici ZDE