BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a. s.

Abfüllung und versendung legendärer Heilwasern

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.

Anglická 271, Mariánské Lázně 353 01
Czech Republic
Tel.: +420 417 824 400
Tel.: +420 417 824 401
Fax: +420 417 824 416

E-mail:

IČ: 257 781 88 DIČ: CZ257 781 88

Kommerzielle Direktion

Verkaufsabteilung, Bestellungen, Fakturierung
Mobil: +420 734 847 220
Tel.: +420 417 824 400

E-mail:

Allgemeine Fragen:

Bankverbindung:

IBAN: CZ5603000000000247924096
ČÚ: 247924096/0300
SWIFT: CEKOCZPP

Datová schránka

ID: w4y7az

Fragen Sie uns hier:

Abfüler Bilin (Bílina)

Kyselská 122/29
Mostecké Předměstí
418 01 Bílina
Česká republika

Abfüler Marienbad (Mariánské Lázně)

Anglická 271/47
353 01 Mariánské Lázně
Česká republika